تهیه رنگ میناکاری برای میناکاران از مهمترین مسائل کاری بشمار می رود. رنگ اصلی میناکاری اصفهان می تواند تاثیر مهمی در کیفیت نهایی هر محصول داشته باشد. رنگ میناکاری اصفهان بصورت پوری فروخته شده و هنرمندان به ترکیب آنها می توانند رنگ های جدیدی تولید کنند.