اموزش رنگ میناکاری به هنرجویان مبتدی کمک می کند تا با ساخت رنگ میناکاری آشنا شوند. پودر رنگ میناکاری برای نقاشی روی مص مخصوص بوده و باید بدرستی تهیه گردد.