اسم رنگ میناکاری می تواند در کارگاه های مختلف متفاوت باشد. مثلا برخی با ترکیب رنگ های مختلف رنگ های جدیدی را بوجود می آوردند. خرید رنگ میناکاری اصفهان از طریق سایت و اپ فروشگاه ممکن است.